• "Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk"
  • "Daar waar service nog een begrip is"
Privacyverklaring Administratiekantoor Peek

Algemeen
Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.apeek.nl. Administratiekantoor Peek is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van deze gegevens.
Administratiekantoor Peek hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Wij streven ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Administratiekantoor Peek respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de Telecommunicatiewet.

Onze gegevens

Administratiekantoor Peek
Justus van Effenlaan 17
2741 XS Waddinxveen
info@apeek.nl

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website
In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website
Als u het contactformulier heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Als u het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verlenen van onze diensten.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?
Administratiekantoor Peek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u.
Letterlijk houdt dit in, dat uw gegevens (indien u klant bent) alleen gedeeld worden met de belastingdienst.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan Administratiekantoor Peek heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.
U kunt uw vraag of verzoek indienen via info@apeek.nl. Wij behandelen uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan.
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@apeek.nl. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring
De privacywetgeving en onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden op deze webpagina bekendgemaakt. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Facebook    |    Privacyverklaring    |    KvK    |    MKB Nederland    |    email: info@apeek.nl    |    © 2020 Administratiekantoor Peek

belastingaangifte boekhouder zzp administratie boekhouding Regio Regio Aangifte Inkomstenbelasting zzp boekhouding zzp boekhouder zzp administratie eenmanszaak boekhouding eenmanszaak boekhouder eenmanszaak administratie boekhouden Boekhouder Gemeenten Administratie Gemeenten Belasting Boekhouder administratie VOF Boekhouder administratie administratiekantoor waddinxveen Boekhouder administratie webshop